Ei kraftig byge

Kveldsstemning i vinterland

Ei kraftig byge

Ei kraftig byge

Ei kraftig byge

Været snudde brått

Kraftig byge

En kraftig byge

En kraftig byge

En kraftig byge

En kraftig byge

Krafig byge

En kraftig byge.

Ei kraftig byge

En kraftig byge.

En kraftig byge.

Antall visninger